1 دقیقه خواندن
24 Jul
24Jul

 فاطمە داوند، از بازداشت شدگان آبان ماه بە پنج سال حبس محکوم شد  هەنگاو: یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه شهر بوکان از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم گردید.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، فاطمە داوند، از فعالین مدنی بوکان طی روزهای گذشتە از سوی دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی ”جواد غلامی“ بە تحمل پنج سال حبس محکوم شدە است.


 این حکم بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت صادر شدە است. بە گفتە یک منبع مطلع، فاطمە داوند باید تا یک ماه دیگر جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را اجرای احکام معرفی نماید.


فاطمە داوند، از فعالین مدنی بوکان روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠٢٠)، در حالی کە زخمی شدە بود، از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شد.


 وی پس از دو ماه بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و اوایل فصل بهار و هم زمان با شیوع بیماری کرونا با وثیقە سنگین یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.


 فاطمە داوند چند روز پس از بازداشت تحت فشار نهادهای امنیتی ناچار بە اعترافات تلویزیونی شد و در اخبار ٢٠:٣٠ شبکە دو صدا و سیما اعترافات وی پخش شد کە در این برنامە بە دست داشتن در اعتراضات بوکان اعتراف و گفتە بود کە زمانی در سلیمانیە بودە است.


 با این حال یکی از نزدیکان این فعال مدنی بە هەنگاو اعلام کرد کە وی چندین سال پیش در سلیمانیە بودە و طی سالهای اخیر هیچ سفری بە اقلیم کردستان نداشتە است.