1 دقیقه خواندن
09 Aug
09Aug

 علی ساکنی وکیل اهل سقز دوبارە بازداشت شد


 هەنگاو: علی ساکنی از وکلای ساکن سقز کە اوایل تیرماه بە مدت هشت روز بازداشت شدە بود، بە اتهام ”جاسوسی“ تفهیم اتهام“ و دوبارە بازداشت شد.

 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز یکشنبە ١٩ مرداد ٩٩ (٩ آگوست ٢٠٢٠)، عل ساکنی، از وکلای پایە یک دادگستری سقز برای بار دوم بازداشت و بە زندان مرکزی سقز منتقل شد.


 یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، علیزادە بازپرس سقز تغییر و شخص دیگری بە نام ”ابوذر خوشیدە“ کە از افراد تندرو حکومتی می باشد بە عنوان بازپرس شعبە ٣ دادسرای عمومی و انقلاب سقز آغاز بە کار نمودە کە علی ساکنی با دستور وی بازداشت شدە است.


 این منبع در ادامە اعلام کرد کە طی روزهای گذشتە علی ساکنی از سوی دادگاه بە اتهام ”جاسوسی“ تفهیم  اتهام و قرار وثیقە وی بە بازداشت موقت تبدیل شدە است.


 علی ساکنی روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج منتقل  و نهایتا روز دوشنبە ١٦ تیرماه با وثیقە سنگین دو میلیارد تومانی موقتا از زندان سقز آزاد شدە بود.


هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە علی ساکنی بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و افشای اسرار پروندەاش برای یک زندانی سیاسی“ بازداشت شدە است. وی وکیل هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام می باشد و بە اتهام افشای اسرار پروندە وی بازداشت شدە است.