1 دقیقه خواندن
16 Mar
16Mar


🛑 عدنان رشیدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق مورد سوءقصد قرار گرفت🛑 


✅ هەنگاو: یکی از فعالین حقوق بشر کە از زندانیان سیاسی سابق نیز می باشد، از سوی افراد ناشناس در شهر مرزی پنجوین اقلیم کوردستان مورد سوءقصد قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.


✅ بر طبق گزارشی کە سایت جمعیت حقوق بشری کردستان منتشر نمودە است، روز چهارشنبە ٢١ اسفند ٩٨ (١١ مارس ٢٠٢٠)، عدنان رشیدی از فعالین حقوق بشری و عضو رهبری این سازمان در شهر مرزی پنجوین استان سلیمانیە اقلیم کوردستان از سوی افراد ناشناسی مورد سوء قصد قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.


✅ شکوه کریمی، از اعضای جمعیت حقوق بشر کردستان طی گفتگویی کە با ”هەنگاو“ داشت ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە عدنان رشیدی در نتیجە این سوء قصد از ناحیە سر و دست دچار شکستگی شدە و آثار کبودی بر بدن وی کاملا مشهود می باشد و روزانە چندین بار از هوش می رود.


✅ بر طبق گزارشات منتشر شدە، چند فرد نقابدار بە منزل شخصی عدنان رشیدی یورش و همسر و فرزند وی را بە گروگان گرفتە و با خود بردەاند. این افراد برای بار دوم بە منزل آنها رفتە و ضمن ضرب و شتم آقای رشیدی از وی خواستەاند کە لپ تاب، هارد و دفترچەهای شخصی خود را در اختیار آنها قرار بدهد. با مقاوت آقای رشیدی، مهاجمین فیلمی را از همسر و فرزند وی را نشان دادەاند کە توسط آنها بە گروگان گرفتە شدە و ایشان ناچار می شود بە درخواست آنها تن دهد.


✅ عدنان رشیدی اهل مریوان و از زندانیان سیاسی سابق می باشد و مدت چند سال است کە در اقلیم کوردستان فعالیت های خود را ادامە می دهد.


✅ سازمان حقوق بشری هەنگاو ضمن محکوم کردن این عمل مذبوحانە خواستار اقدام مقتضی مقامات مسئول حکومت اقلیم کردستان نسبت به این موضوع در اسرع وقت می باشد.