1 دقیقه خواندن
12 Jul
12Jul

🔹عبدالاحد بزم آرا پس از مرخصی از زندان نقده به زندگی خود پایان داد


عبدالاحد بزم آرا ٢٢ ساله فرزند رحمان اهل روستای "سروکانی" از توابع بخش "لاجان" پیرانشهر پس از مرخصی از زندان نقده به زندگی خود پایان داد.


این زندانی به دلیل فشارها و فضای نامناسب زندان به زندگی خود پایان داده است.