1 دقیقه خواندن
31 Jul
31Jul

 صدور حکم پنج سال حبس برای یک شهروند اهل سنندج یک شهروند اهل سنندج کە اردیبهشت ماه امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، بە تحمل پنج سال حبس محکوم گردید. 

 ، طی روزهای گذشتە ”طارق رحیم‌پور“ اهل روستای ”آویهنگ“ از توابع سنندج، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە است.


 بە گفتە یک منبع مطلع، طارق رحیم پور بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بە تحمل ٤ سال حبس و بە اتهام ”تمرد و اهانت بە نظام و مامورین“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە کە باتوجە بە قانون تجمیع احکام، حکم اشد یعنی چهار سال حبس قابل اجرا می باشد.


 طارق روز یکشنبە ١٤ اردیبهشت ٩٩ (٣ می ٢٠٢٠) همراه با برادر دیگرش با هویت بنیامین رحیم‌پور از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و هر دو در تاریخ ٣ خرداد ماه با وثیقەهای ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بودند.