1 دقیقه خواندن
16 Nov
16Nov

صدور حکم پنج سال حبس برای آیناز زارع دختر ۱۷ ساله اهل ارومیهیک دختر ١٧ سالە اهل ارومیە کە از سال گذشتە بە همراه مادرش در زندان مرکزی ارومیە محبوس است به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت به حبس محکوم شد.
روز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ ( ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰)، آیناز زارع، زندانی سیاسی ١٧ سالە محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
این حکم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از تریق عضویت در هزب آزادی کُردستان (پاک) صادر و فوراً به وی ابلاغ شده است.
این زندانی سیاسی که سن وی زیر ۱۸ سال است در حین برگزاری نشست دادگاه از حق داشتن وکیل تعینی محروم بوده است.
آیناز زارع بە همراه مادر ٣٢ سالەاش شهناز صادقی‌فر از شهریور سال گذشتە توسط نیروهای ادارە اطلاعات در مرز بانە بازداشت و از آن زمان در زندان بە سر می‌برند. شهناز صادقی‌فر بە مدت سە در صفوف پارت آزاد کُردستان علیە سازمان داعش جنگیدە و پس از جدایی از این حزب و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات از طریق مرز بانە بازگشتە بود کە همانجا بازداشت شدەاند.
شهناز (بیروان) صادقی‌فر روز سەشنبە ٣١ تیر (٢١ ژوئیە) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە اتهام ”عضویت در پارت آزادی کُردستان (پاک)“ بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە بود. وی در جریان محاکمە از حق داشتن وکیل محروم بودە است.