1 دقیقه خواندن
14 Aug
14Aug

 صدور حکم ٣٢ سال حبس برای دو زندانی سیاسی کُرد


✅ هەنگاو: دو زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های رجایی شهر کرج و ارومیە از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران جمعا بە ٣٢ سال حبس محکوم شدەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، آرش نصری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از سوی شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی مقیسە بە مجموعاً بە تحمل ١٧ سال حبس محکوم شدە است. نشست دادگاه وی روز ٣٠ تیر ماه برگزار و این حکم در تاریخ ١٥ مردادماه رسما بە وی ابلاغ شدە است.


✅ بر طبق حکم صادرە، آرش نصری بە اتهام ”عضویت در سازمان خبات کُردستان ایران“ بە تحمل ٦ سال، بە اتهام حمل و نگهداری اسلحە بە تحمل ٦ سال، بە اتهام ورود و خروج غیرقانونی از کشور بە تحمل ١٨ ماه و بە اتهام خرید و فروش اسلحە بە سە سال و نیم حبس محکوم شدە است.


✅ بر طبق مادە ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، حکم اشد یعنی حکم ٦ سال حبس این زندانی سیاسی قابل اجرا می باشد.


✅ آرش نصری شهروند ٣٥ سالە اهل سنندج و ساکن ورامین، در تاریخ ٢٩ آذر ١٣٩٨ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی بە زندان رجایی شهر کرج منتقل و از آن زمان در این زندان محبوس می باشد.


✅ این زندانی سیاسی پیشتر بە مدت ٣ سال در اقلیم کردستان اقامت داشتە و مدتی نیز عضو سازمان خبات کردستان ایران بودە است.


✅ از سوی دیگر، اواخر تیرماه نیز یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با هویت ”حمید عبدی“ اهل روستای ”ناناس“ ارومیە از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیە بە ریاست قاضی نجف زادە بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە است.


✅ حمید عبدی آبان ماه سال گذشتە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از دوماه بە زندان ارومیە منتقل و اوایل فروردین با وثیقە آزاد و  اردیبهشت ماه دوبارە بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شدە بود.