1 دقیقه خواندن
23 Jul
23Jul

 صدور حکم حبس و شلاق برای ١٠ فعال مدنی معترض بە کشتار کولبران هەنگاو: دە تن از فعالین مدنی اهل بانە از سوی دستگاه قضایی حکومت بە اتهام حمایت از کولبران و اعتراض بە کشتار کولبران بە حبس، جریمە و شلاق محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢ مرداد ٩٩ (٢٣ ژوئیە ٢٠٢٠)، دە نفر از فعالین مدنی شهرستان بانە از سوی دادسترای عمومی این شهر بە اتهام شرکت در اعتراضات شهریور ماه سال ٩٧ مردم بانە در اعتراض بە کشتار کولبران مجموعا بە ٣٠ ماه حبس، ٢٥٠ ضربە شلاق و پرداخت ٢٥٠ میلیون تومان جریمە محکوم شدەاند.


 خبرنگار هەنگاو در بانە در این بارە اعلام کرد هر کدام از این افراد بە تحمل ٣ ماه حبس، ٢٥ ضربە شلاق و پرداخت ٢٥ میلیون تومان جریمە محکوم شدەاند.هویت افرادی کە محکوم شدەاند بە شرح زیر می باشد؛

١_ محسن قادری ٢_ سردار امین پور ٣_ یاسین عثمانی ٤_ برزان رحیمی ٥_ آزاد محمود زادە ٦_ شهرام صالحی ٧_ آکام احمدی ٨_ عزت احمدی ٩_ مهدی ارخوانی ١٠_ ریبوار صالحی این افراد در تاریخ ١٤ شهریور ٩٦ (٥ دسامبر ٢٠١٧) در جریان تجمع اعتراضی مردم بانە مقابل فرمانداری این شهر برای محکوم کردن قتل دو کولبر اهل این شهر، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بودند.