1 دقیقه خواندن
16 Aug
16Aug

 صدای انور نیلوفری پناهجوی بی پناه باشید؛ جان انور در خطر است!


جان انور نیلوفری⁩ ⁧ پناهجوی کرد ایرانی⁩ در ۵۷مین روز اعتصاب غذا روبروی ساختمان سازمان ملل در آتن در خطر است و هنوز هیچ واکنشی از سوی ⁦ سازمان ملل⁩دیده نشده است!