1 دقیقه خواندن
06 Apr
06Apr

🛑 صابر نادری از زندان سنندج آزاد شد🛑 

✅ هەنگاو: صابر نادری، مهندس جوان اهل قروە پس از سپری نمودن نزدیک بە ١٨ ماه از دوران محکومیت خود مشمول عفو شدە و از زندان آزاد شد.


✅ برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ١٨ فروردین ٩٨ (٦ آوریل ٢٠٢٠)، صابر نادری شهروند اهل قروە مشمول عفو شدە و از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.


✅وی در تاریخ ١٤ آذر ماه ١٣٩٥ از سوی نیروهای امنیتی در شهر قروە بازداشت و بە مدت ٧٠ روز در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنە نگهداری و سپس بە زندان سنە منتقل شدە بود کە پس از اتمام مراحل بازجویی، با قرار وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.


✅ صابر نادری، نویسندە و مدیر شرکت شهیر نرم افزا رپویا، مراد ماه سال ٩٧ از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنە بە اتهام “اقدام علیە امنیت ملی” از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام بە تحمل ٦ سال حبس محکوم شدە بود. این حکم در نهایت از سوی دادگاه تجدید نظر استان بە ٤ سال کاهش یافت.


✅ وی روز چهارشنبە ٢٨ آذر ٩٧ (١٩ دسامبر ٢٠١٨)، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در منزل شخصی خود واقع در شهرستان قروە بازداشت و جهت سپری نمودن دوران ٤ سالە محکومیت بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە بود.


✅ این مهندس جوان اهل قروە یکی از مولفین کتاب “حریم خصوصی و امنیت انترنت” می باشد کە در سال ٩٦ از سوی انتشارات دانشجو چاپ و منتشر شدە است.