1 دقیقه خواندن
21 Oct
21Oct

شکنجە کولبر جوان و گرفتن فیلم در حین شکنجە از سوی فرماندە پاسگاه یک کولبر جوان اهل بانە از سوی پرسنل یکی از پایگاه‌های مرزی این شهرستان بە مدت چند ساعات بازداشت و بە شدت مورد شکنجە قرار گرفتە است. شامگاه دوشنبە ٢٨ مهر ٩٩ (١٩ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای مستقر در پاسگاه مرزی برویشکانی واقع در مرزهای بانە یک کولبر ٢٢ سالە را با هویت ”یاسین فکری“ بازداشت و بە مدت چند ساعات بە شدت شکنجە کردەاند. یاسین فکری از ساعت ٩ شب تا ٥ بامداد سەشنبە بازداشت بودە و در این مدت از سوی دو سرباز و فرماندە پاسگاه برویشکانی مورد ضرب و شتم و شکنجە قرار گرفتە است. فرماندە پایگاه برویشکانی در حین ضرب و شتم و شکنجە یاسین فکری از وی فیلم گرفتە است. این کولبر جوان در حالی از سوی نیروهای مستقر در پایگاه برویشکانی بازداشت و مورد شکنجە قرار گرفتە کە هیچ گونە باری بە همراه نداشتە است.