1 دقیقه خواندن
29 Mar
29Mar


🛑 شورش در زندان مهاباد و کشتە و زخمی شدن ٦ زندانی🛑 


✅ هەنگاو: در پی شورش زندانیان در زندان مرکزی مهاباد، نیروهای امنیتی بە سوی زندانیان آتش گشودە و دست کم ٦ زندانی کشتە و یا زخمی شدەاند.


✅ بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت اولیە بامداد روز یکشنبە ١٠ فروردین ٩٩ (٢٩ مارس ٢٠٢٠)، حدودا ٣٠٠ زندانی محبوس در ٦ بند از ٧ بند زندان مرکزی مهاباد بە نشانە اعتراض بە عدم اعطای مرخصی بە آنها از سوی مسئولین دست بە شورش زدند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، در پی شورش زندانیان و شکستن چهار درب زندان و بە آتش کشیدن پتو و برخی از وسایل زندان بە ویژە در طبقە دوم، نیروهای سپاه پاسداران با محاصرە کردن زندان وارد زندان شدە و بە سوی زندانیان معترض آتش گشودەاند.


✅ این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نیروهای سپاه پاسداران علاوە بر شلیک بە سوی زندانیان برای سرکوب آنها از گاز اشک آور نیز استفادە کردەاند و یک زندانی جانش را از دست دادە و دست کم ٥ زندانی نیز زخمی شدەاند. تاکنون هویت زندانی جانباختە برای هەنگاو احراز نشدە است.


✅ یکی از نیروهای امنیتی زندان ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد، کە زندانی جانباختە یک زندانی مسن می باشد، اما تاکنون معلوم نشدە کە وی در اثر تیراندازی جانش را از دست دادە و یان بە دلیل ضرب و شتم بودە است. این مامور امنیتی در ادامە اعلام کرد کە تاکنون هیچ کدام از زندانیان زخمی شدە جهت مداوا بە مراکز درمانی اعزام نشدەاند.


✅ از سوی دیگر، پدر یکی از زندانیان محکوم بە اعدام کە از همان ساعات اولیە شورش زندانیان مقابل درب زندان بودە طی گفتگویی با هەنگاو تاکیید کرد کە هیچ کدام از زندانیان نتوانستەاند فرار کنند.


✅ خانوادە یکی دیگر از زندانیان طی تماسی کە با هەنگاو داشت، از میلیتاریزە کردن خیابان محمد قاضی و محدودە زندان خبر داد و گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی محوطە زندان را محاصرە و افراد لباس شخصی در کوچەهای اطراف و نیروهای مسلح نیز بر بام زندان مستقر شدەاند.