1 دقیقه خواندن
02 Aug
02Aug

شهروند بازداشت شدە پیرانشهری زیر شکنجە اطلاعات سپاه دچار سکتە مغزی شد


 نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر یک شهروند بازداشت شدە را مورد شکنجە قرار دادەاند بە نحوی کە دچار سکتە مغزی شدە و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شدە است.


 شامگاه شنبە ١١ مرداد ٩٩ (١ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران پیرانشهر یک شهروند بازداشت شدە را کە زیر شكنجە این نهاد امنیتی دچار سکتە مغزی شدە بود، بە بیمارستان ”امام خمینی“ این شهر منتقل کردەاند. خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت این شهروند را ”جعفر حسن‌زادە“ ٤٩ سالە و اهل پیرانشهر اعلام کردە است.


وضعیت جسمانی جعفر حسن‌زادە وخیم بودە و صبح امروز بە بیمارستان عارفیان ارومیە منتقل شدە است.تا زمان تنظیم این خبر، جزئیات بیشتری از زمان دستگیری جعفر حسن‌زادە و دلایل بازداشت این شهروند سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران برای هەنگاو نامشخص است.