1 دقیقه خواندن
14 Aug
14Aug

شصتمین روز اعتصاب #کارگران_هفت‌تپه با حضور تعدادی از کارگران شرکت در مقابل فرمانداری شهر شوش برگزار شد. در این تجمع که فرزندان کارگران هم حضور داشتند، کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات  خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.


پنجشنبه۲۳مرداد۹۹


#اعتصابات_سراسرى