1 دقیقه خواندن
19 Mar
19Mar


🛑 سیروس عباسی پس از دو ماه بازداشت با وثیقە آزاد شد🛑 


✅ هەنگاو: سیروس عباسی از فعالین مدنی شهرستان دهگلان پس از دو ماه بازداشت با وثیقە آزاد.


✅برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە ٢٨ اسفند ٩٨ (١٨ مارس ٢٠٢٠)،سیروس عباسی، از فعالین مدنی اهل دهگلان در استان کردستان پس از دو ماه بازداشت با وثیقە  ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد. 


✅ فریدە ویسی، همسر آقای عباسی نیز روز یکشنبە با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.


✅ روز سەشنبە ٢٤ دی ٩٨ (١٤ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان در استان کردستان بە مرکز آموزشی ”زانست“ یورش و اقدام بە بازداشت ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کردند.


✅ همان روز، آزاد عباسی، برادر سیروس کە بە همراه چند نفر دیگر برای پیگیری وضعیت آنها بە ادارە اطلاعات دهگلان مراجعە کردە بودند، بدون ارائە هیچ برگە قضایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە بود.


✅ آزاد عباسی، از فعالین مدنی دهگلان عصر روز شنبە ١٧ اسفند ٩٨ (٧ مارس ٢٠٢٠) با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.