1 دقیقه خواندن
05 Aug
05Aug

🔹سامان کریمی یکی از کارگردانان فیلم کوتاه اسرین: نهادهای دولتی خواستار سانسور و لغو ساخت فیلم اسرین شدند.


فیلم اسرین، فیلم کوتاهی است که بر اساس زندگی واقعی کولبران  تهیه شده است.