1 دقیقه خواندن
28 Sep
28Sep

روزی تلخ برای جنگلهای مریوان


دیروز در ادامە سریال آتش سوزی جنگلهای زاگرس، همزمان در پنج منطقه جداگانه" گێڵی کەران، چنارە، گەوێڵە، شێخ عەتار، قەلانجان" جنگلهای این مناطق از شهرستان مریوان بی رحمانە  به آتش کشیده شدند

این در حالی است کە اعضای انجمن سبز چیا  همراه با طبیعت دوستان مانند قبل با همت و تلاش بی وقفەی خود و قهرمانانە و جان برکف با وجود مشکلات عدیدەی آن مناطق و وجود مین‌های فراوان، همراە با دیگر طبیعت دوستان، موفق به کنترل و مهار کامل  آتش سوزی‌های نامبردە شدند. لازم بە ذکر است کە  آتش سوزی "قەلانجان" از توابع روستای سەردۆش با وجود میدان مین و شرایط میدانی خطرناک، بخش زیادی از آتش سوزی توسط دوستداران طبیعت و اعضای کمیتەی روستایی انجمن سبز چیا مهار شد ولی متاسفانە بە دلیل عدم امکان حضور در مناطق مین،  بخش کوچک دیگری  از آن جنگلها همچنان بی رحمانە در حال سوختن است و بە سوی خاکستری بی رحم، گام می نهد و  این سریال مهیب همچنان در راە خاکستر نمودن زاگرس، گامهای خشن خود را بە پیش می کشد


      مهر ماە ۴ - ۱۳۹۸