1 دقیقه خواندن
25 Aug
25Aug

#ڕۆژھەڵات


🔴دستگیری سە شھروند بانەای و مریوانی توسط ادارە سرکوبگر اطلاعات.


🔹#شریف_امینی اھل #بانە در حین بازگشت بە مریوان از سنندج دستگیر و بە مکانی نامعلوم منتقل شد. 


🔹ھمچنین دیروز سوم شھریور در مراسم شھدای محیط زیست دو شھروند مریوانی با ھویت #فرزاد_مرادی و #نشیروان_رضایی بە دلایل نامعلوم دستگیر شدند.