1 دقیقه خواندن
29 Oct
29Oct


  1. حملات موشکی و توپخانەای سپاه پاسداران بە ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان. توپخانەهای سپاه پاسداران بار دیگر اقدام بە توپباران ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ١٢ روز پنجشنبە ٨ آبان ٩٩ (٢٩ اکتبر ٢٠٢٠)، توپخانەهای سپاه پاسداران در پیرانشهر و اشنویە اقدام بە توپباران ارتفاعات مرزی اقلیم کُردستان و کوهستان‌های ”بربزین“ و ”تلان“ کردەاند. منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە سپاه پاسداران در حملات خود نیز با پهپاد و موشک چندین منطقە را در این کوهستان‌ها هدف قرار دادە است. صفحە تویتری ”کُردستان میدیا“ ارگان رسمی حزب دمکرات کُردستان ایران نیز با انتشار تویتی خبر حملات امروز را منتشر کردە است. شماری از مقرهای حزب دمکرات کُردستان ایران از پنج سال پیش در این منطقە می‌باشد و طی سال‌های اخیر بارها مورد حملات توپخانەای قرار گرفتەاند. تا زمان تنظیم این خبر از تلفات جانی و مالی این حملات خبری مخابرە نشدە است. با این حال خسارات زیادی بە محیط زیست منطقە وارد آمدە است.