1 دقیقه خواندن
10 Nov
10Nov

حسین_حسینی_وردنجانی به عنوان رئیس کل دادگستری کردستان منصوب شد.


بر اساس اطلاعات موجود نامبرده فاقد تحصیلات حقوقی آکادمیک بوده و صرفا با اخذ تحصیلات حوزوی به قضاوت مشغول شده است. سنوات کاری نامبرده عمدتا مبین عدم اعتقاد به معیارهای جهانشمول حقوق بشر می‌باشد.جو حاکم امنیتی بر استان کردستان، وجود بیشترین شعب دادگاه‌های انقلاب به نسبت جمعیت، نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله مواردی است که با حضور چنین شخصی در ریاست کل دادگستری، نگرانی از نقض فزاینده حقوق بشر در کرستان را افزایش میدهد.