1 دقیقه خواندن
24 Aug
24Aug

‏جنایت بزرگ سوم شهریور ٥۸

 ‏۹ مبارز کردستان منجملە چندین کادر کومەلە پس از شکنجەهای وحشیانە و سپس تیرباران صحرایی در پادگان مریوان جان باختند.


‏حسین مصطفی سلطانی

‏امین مصطفی سلطانی

‏احمد پیرخضرانیان 

‏حسین پیرخضرانیان

‏فایق عزیزی

‏علی داستان

‏بهمن اخضری

‏جلال نسیمی

‏ احمد قادر زاده


‏۲_

‏حسین پیرخضرانیان از کادرهای خوشنام کومەلە

‏چهرە درخشان مبارزات مردمی مریوان و یار کاک فواد مصطفی سلطانی، سخنوری توانا و شیرین زبان که قدرت افسانەای در توضیح سیاست ها و متقاعد ساختن محروم ترین اقشار مردمی داشت.

‏سوم شهریور ٥۸ در پادگان مریوان تیرباران شد.


‏۳_

‏احمد پیرخضرانیان ملقب به سید احمد

‏که همراە برادرش (سید حسین) و هفت تن دیگر در سوم شهریور ٥۸ در پادگان مریوان تیرباران شد.

‏سید احمد نامی محبوب و مبارزی محکم و مردمی بود.


‏٤_

‏حسین مصطفی سلطانی

‏از خانوادە نامدار، بسیار محبوب و با احترام مصطفی سلطانی که به همراە برادرش امین در روز سوم شهریور ٥۸ تیرباران شد.

‏او کادر و مبارزی بود که به زودی در دل مردم جایی گرفت.


‏٥_

‏امین مصطفی سلطانی

‏همراە برادرش حسین و هفت مبارز مریوان در روز سوم شهریور وحشیانە تیرباران شد.

‏امین از خانوادە مصطفی سلطانی بود که آوازەاشان در سرتاسر کردستان بلند است. امین خود از سجایا و کاراکتری ویژە و محکم برخوردار بود.


‏٦_

‏جلال نسیمی از خانوادەی مبارز نسیمی با خواهر و برادر مبارزش در مریوان بلافاصلە پس از فروپاشی شاە، حضور برجستەای یافتند.

‏جلال نسیمی که می رفت نقش برجستەتری بیابد در روز سوم شهریور ٥۸ در پادگان مریوان با دیگر یارانش کوردلانە تیرباران شد.


‏۷_ 

‏فایق عزیزی، علی داستان، بهمن اخضری و احمد قادرزادە از دیگر مبارزین شهر مریوان که روز سوم شهریور ٥۸ به آن دستە از مردم و مبارزین کردستان تعلق دارند که در دادگاەهای صحرایی و پادگانی برای وحشت پراکنی و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی تیرباران شدند.