1 دقیقه خواندن
21 Jul
21Jul

⭕️تهدید و دادگاهی بدون سند فعالان مدنی دهگلان!‎ روز ٢٩ تیر دادگاهی فعالین مدنی شهرستان دهگلان، سیروس عباسی، همسرش فریدە ویسی و آزاد عباسی، به ریاست رییس دادگاە انقلاب سنندج قاضی حسین سعیدی برگزار شد. 


بنا به گزارش رسیده حسین سعیدی با توهین و هتک حرمت غیرقانونی، این فعالین مدنی را تهدید کرده است. سعیدی ابتدا دستور بازداشت آنها را دادە و بعد بە بهانە سبك بودن پروندە، دوبارە پروندە را بە ادارە اطلاعات بازگرداندە است و آنها را به اشد مجازات تهدید كردە است.


 حسین سعیدی رییس دادگاە انقلاب سنندج  از جملە كسانی است كە اکثر احکام اعدام و سنگین را علیه فعالین سیاسی و مدنی کردستان صادر كردە است.