1 دقیقه خواندن
17 Jul
17Jul

تعطیلی مرکز درمانی روستای نی(مریوان) به دلیل قطع آب


تنها مرکز درمانی روستای نی(مریوان) با جمعیت بالغ بر پنج هزار نفر به دلیل قطع آب تعطیل شد. شایان ذکر است رژیم جمهوری اسلامی همزمان دو چاه به عمق ۳۰۰ متر برای برداشت غیراصولی آبهای زیرزمینی به مقصد نامشخص در این روستا حفر کرده است.