1 دقیقه خواندن
27 Dec
27Dec


 


 هەنگاو: کشور ترکیە یکی از فعالین سیاسی کرد را کە در این كشور بازداشت شدە بود همراه با ٣٣ شهروند دیگر بە ایران دیپورت کرد


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٥ دی ٩٨ (٢٦ دسامبر ٢٠١٩)،  کشور ترکیە عادل بهرامی، فعال سیاسی کرد را همراه با ٣٣ پناهجوی دیگر از مرز استان آذربایجان غربی بە ایران دیپورت کردە است.


عادل بهرامی از اعضای حزب کوملە کردستان ایران می باشد کە سال گذشتە در حین سفر بە اروپا در شهر آنتالیا توسط نیروهای امنیتی ترکیە بازداشت شدە بود


 هەنگاو طی روزهای گذشتە نسبت بە دیپورت این فعال سیاسی بە ایران هشدار دادە بود. پس از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران سرنوشت وی نامعلوم می باشد


 سازمان حقوق بشری هەنگاو این اقدام کشور ترکیە را قویا محکوم و از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهد تا برای مطلع شدن از سرنوشت عادل بهرامی تمامی توان خود را بە کار گیرند