1 دقیقه خواندن
23 Jul
23Jul

کوچ تاریخی مردم مریوان به رهبری رفیق جانباخته فواد مصطفی سلطانی
کوچ تاریخی مردم مریوان در اعتراض به جنایات رژیم
جمهوری اسلامی در مورخه 30 و 31 تیرماه 1358 خورشیدی تا 14 مردادماه همان سال به رهبری کاک فواد مصطفی سلطانی صورت گرفت. کاک فواد در جهت ممانعت از تحمیل جنگ دیگری در کردستان و این بار در مریوان، اعلام می کند که اگر نیروهای رژیم به داخل شهر مریوان بیایند، ما از شهر کوچ خواهیم کرد.
بدین ترتیب غروب روز 30 تیرماه سال 1358 خورشیدی، کوچ تاریخی مردم مریوان برای جلوگیری از ترفندهای جنگ افروزانه خمینی به منطقه ای دیگر صورت گرفت و مردم به اطراف روستای کانی میران در کنار دریاچه زریبار کوچ کردند.