1 دقیقه خواندن
09 Jul
09Jul


🛑 بی خبری از سرنوشت پنج شهروند بازداشت شدە در مهاباد🛑 


✅ هەنگاو: با گذشت بیش از یک هفتە از بازداشت پنج شهروند کرد در مهاباد، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای چهارشنبە و پنج شنبە هفتە گذشتە (١١ و ١٢ تیر ماه)، دست کم پنج شهروند کرد در شهر مهاباد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە و علی رغم پیگیریهای مستمر خانوادەهای آنها هیچ خبری از سرنوشتشان در دست نمی باشد.


✅ روز چهارشنبە چهار شهروند بە نام های جسیم مجنونی اهل روستای ”قرەداغ“، سوران مختاری فر اهل روستای ”حاجی خوش“، امید عباسی اهل روستای ”ایندرقاش“ و سوران نصیری اهل ”گوگتپە“ و روز پنجشنبە نیز یک شهروند دیگر اهل گوگتپە با هویت ”ریبوار بادپا“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدەاند.


✅ این پنج شهروند کرد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت و تا زمان تنظیم این خبر محل نگهداری آنها نامعلوم می باشد.


✅ گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از آن می باشد کە روز سەشنبە ١٧ تیرماه، پدر و مادر ریبوار بادپا از سوی ادارە اطلاعات مهاباد احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.