1 دقیقه خواندن
09 Feb
09Feb


امروز 19 بهمن ماه، 48مین سالروز واقعە سیاهکل است که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران با آن، هم موجودیت خود را در ابعادی وسیع اعلام کرد، هم مشی نوین را در جنبش چپ و سوسیالیستی پیرو کرد، هم علیە دیکتاتوری شاه با ارادە و نبرد سخت و خونینی صف آرایی محکمی ایجاد کرد و هم آغاز پایانی بر اپوزیسیون سنتی ایران کشید

پس از 48 سال نقد مشی مسلحانه فدائیان بسیار عادی به نظر می رسد، هرچند آن هنگام نیز از سوی بخش چشمگیری از مبارزان جنبش چپ نقد گردید

اما آن چه از سیاهکل و فدائیان و مبارزین و کوشندگان سیاهکل و فدایی بر جا ماندە است تاریخی افتخارآمیز از صلابت و استواری نسلی از پاکترین، سرسخت ترین و صادق ترین مبارزین جنبش چپ و سوسیالیستی است. و دلاوری های آنان بود که در بهمن 57، فدائیان را پیشقراول نبرد نهایی ساخت. اگرچە آن تحولات خود فدائیان را به مسیری کشاند که عواقب آن را شاهدیم

در سالروز سیاهکل نامشان را گرامی می داریم

عکس ها: اعضا سازمان چریک های فدائی خلق ایران در عملیات سیاهکل که اکثریت آن دستگیر و اعدام شدند. دو تن از انان در واقعە سیاهکل جان باختند