1 دقیقه خواندن
14 Sep
14Sep

 بە قتل رساندن کولبر زخمی پس از بازداشت توسط نیروهای هنگ مرزی 


  یک کولبر در مرزهای اشنویە پس از بازداشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بە قتل رسیدە و دو کولبر نیز در مرزهای بانە و نوسود زخمی شدەاند.


 روز شنبە ٢٣ شهریور ٩٩ (١٣ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای هنگ مرزی در مرزهای اشنویە بە سوی یک کولبر با هویت ”صلاح‌الدین عیسی‌زادە“ شلیک و وی را بە شدت مجروح کردەاند.


 بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای هنگ مرزی پس از زخمی کردن این کولبروی را بازداشت و مورد شکنجە قرار دادە و سپس بە وی تیر خلاص زدەاند.


 صلاح الدین عیسی زادە ٤٥ سالە و اهل روستای شیخ‌عثمان اشنویە می باشد کە پس از بە قتل رسیدند جسد وی بە سردخانە نقدە منتقل شدە بود. 


 نهادهای امنیتی بە شرط اینکە خبر رسانەای نشود جسد را بە خانوادە وی تحویل دادەاند.


 از سوی دیگر و امروز یکشنبە ٢٤ شهریور ماه، یک کولبر اهل بانە با هویت ”بارزان“ در مرز هنگەژال این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح از ناحیە پا بە شدت زخمی و بە مراکز درمانی منتقل شدە است.


 همچنین، روز شنبە یک کولبر اهل روستای قلقلە از توابع شهرستان ثلاث‌باباجانی در استان کرمانشاه با هویت ” فاتح محمودی“ ٣٤ سالە در حین کولبری در مرزهای نوسود بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی شدە است. این کولبر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی و در حین فرار از دست آنها از کوه سقوط کردە است.