1 دقیقه خواندن
21 Oct
21Oct

بند جدید و فوق امنیتی زندانیان سیاسی زندان ارومیە با ١٤ دوربین مداربستە


با اتمام کار ساخت بند جدید ویژە زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه، بە زودی زندانیان سیاسی بە این بند جدید منتقل می‌شوند کە یک بند کاملاً امنیتی می‌باشد و بە طور متوسط برای هر هفت زندانی دو دوربین مداربستە نصب شدە است.

برپایە گزارشی کە از زندان مرکزی ارومیە بند جدیدی کە قرار است در آیندە نزدیک زندانیان سیاسی این زندان بە آنجا منتقل شوند کاملاً امنیتی بودە و ضمن کمبود فضا برای زندانیان، این بند با ١٤ دوربین مداربستە کنترل می‌شود.
گزارشات رسیدە حاکی از این می‌باشد کە روبروی در ورودی و سالن ٣ دوربین مداربستە، برای هر اتاق و مقابل در ورودی یک دوربین (پنج دوربین برای پنج اتاق)، برای اندرزگاه، آرایشگاه، آشپزخانە و سرویس بهداشتی هر کدام یک دوربین و برای حیاط بند نیز دو دوربین مداربستە نصب شدە است کە مجموعا ١٤ دوربین برای کنترل نزدیک بە ۵۰ زندانی سیاسی و مذهبی در نظر گرفتە شدە است.
بند جدید دارای پنج اتاق با ابعداد ٣×٥ می‌باشد و برای هر اتاق شش تخت سە طبقەای در نظر گرفتە شدە کە با این اوصاف در یک اتاق ١٥ متر مربعی ١٨ زندانی مستقر می شوند.
حاضر ٢٨ زندانی سیاسی و ٢٢ زندانی عقیدتی جمعاً ٥٠ زندانی در بند زندانیان سیاسی محبوس هستند.
نصب این تعداد دوربین مدار بستە برای بند زندانیان سیاسی و مذهبی در حالی است کە در سایر بندهای زندان با بیش از ١٠٠٠ زندانی تنها ٩ دوربین مداربستە نصب می‌باشد.
در هر اتاق بند جدید زندانیان سیاسی دو دستگاه پارازیت‌انداز نصب شدە که سرطان زا می‌باشدند و اثرات مخربی بر سلامت زندانیان برجای خواهند گذاشت.همچنین، این بند یک حیاط کوچک ١٠٠ متری دارد کە دیوارهای آن ٨ متر ارتفاع دارند و این نیز مانع تابش خورشید بە ویژە در فصل زمستان می‌باشد و هر اتاق تنها یک پنجرە کوچک دارد کە برای تهویە هوا در اتاقی کە ١٨ نفر در آن نگهداری می‌شوند ناکافی می‌باشد.
گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە در هر اتاق این بند یک دستگاه شنود نصب شدە و کلیە مکالمات زندانیان استراق سمع خواهد شد.