1 دقیقه خواندن
28 Oct
28Oct


 

حضور مردم همچنان ادامه داشت و میدان را خالی نکردند. استمرار در اعتراضات و اتحاد بین مردم راه پیروزی بر استبداد را هموار خواهد کرد