1 دقیقه خواندن
14 Sep
14Sep

 بازداشت یک فعال زن از سوی اطلاعات کرمانشاه


  نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را بە اتهام همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت کردەاند.، روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را با هویت ”سارا برزگر“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


 بە گفتە یک منبع مطلع، سارا برزگر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.


 با گذشت سە روز از بازداشت این فعال زن و علی‌رغم پیگری های مداوم خانوادە وی، هیچ خبری از سرنوشت ایشان در دست نمی‌باشد.