1 دقیقه خواندن
26 Aug
26Aug

 بازداشت چهار شهروند کُرد در سردشت 

 طی روزهای گذشتە چهار شهروند کُرد از سوی نیروهای امنیتی در سردشت بازداشت شدەاند.


، طی روزهای گذشتە نیروهای ادارە اطلاعات سردشت چهار شهروند را بە نام‌های ”’آکام حسن‌زادە“، ”رحمان قادری“، ”خسرو جهان‌آرا“ و ” سردار ملا“ را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


 بە گفتە یک منبع مطلع، این چهار شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت و بدون ارائە هیچ گونە برگەای قضایی بازداشت شدەاند.


✅ تا زمان تنظیم این خبر سرنوشت این چهار چهار شهروند نامعلوم و پیگیریهای خانوادەهایشان در این زمینە بی نتیجە ماندە است.