1 دقیقه خواندن
27 Oct
27Oct

بازداشت شهروند اهل اشنویه بە اتهام فعالیت سیاسی پسرش


یک شهروند اهل اشنویه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.
روز دوشنبە ٥ آبان ٩٩ (٢٦ اکتبر ٢٠٢٠)، فاروق عزیزی شهروند اهل اشنویە پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدە است.
فاروق عزیزی ٣٩ سالە و اهل روستای ”بیمضرتە“ از توابع اشنویه می‌باشد کە از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات احضار شدە بود.
بە گفتە یک منبع مطلع، ادارە اطلاعات بە بهانە اینکە یکی از فرزندان فاروق عزیزی عضو یکی از احزاب ُ اپوزسیون حکومت می‌باشد، وی را احضار و بازداشت کردە است.