1 دقیقه خواندن
25 Jul
25Jul

بازداشت بيش از 350 نفر در #قيام_تشنگانهزاران نفر در #قيام_تشنگان #قيام_تموز در تظاهرات مسالمت شركت كرده اند. اين اعتراضات عليه بى آبى و قطع آب و انتقال آن به فلات مركزى ايران و ساختن سدهاى متعدد است.نيز در تظاهرات شعارهايى عليه سياستهاى تغيير جمعيت عرب ها سر داده شد. اين مردم از پانزدهم ماه جولاى تا كنون در خيابانها هستند و با شعارهاى عربى و فارسى خواستار پاسخگويى مسوولان جمهوري اسلامى ايران شدند اما حكومت بجاى پاسخ شمارى از جوانان مردم را كشتند، صدها نفر را مجروح و صدها تن بازداشت كردند…. طبق آمار گزارش شده، بيش از 350 نفر بازداشت شدندكه هويت بعضى از آنها تا كنون مشخص شده است:
شهر اهواز:
١-سيد على شريفى در 19 تيرماه 1400؛ بعد از تجمع مقابل ساختمان استاندارى بازداشت شد
٢- فهد عبيداوى فرزند رحيم در 19 تيرماه بازداشت شد
٣-اسماعیل عبيداوى فرزند رحيم از ساكنان كوى زهيريه (گلدشت) شهر اهواز در 19 تيرماه بازداشت شد
٤-عيسى مزرعه فرزند عبدالساده از كوى زويه اهواز در 25 بازداشت شد
٥-محمد صخراوى 23 ساله از اهالى كوى گلدشت اهواز
٦-باسم حيدرى20 ساله از اهالى كوى گلدشت اهواز
٧-حسن سعيدى 30 ساله از اهالى كوى گلدشت اهواز
٨-عباس سوارى فرزند ناجى از اهالى كوى گلدشت اهواز
٩-عامر زهيرى 18 ساله فرزند خلف از منطقه عين2 شهر اهواز در 26 تيرماه بازداشت شده است.
١٠-حمود چنانى 19 ساله فرزند سالم از منطقه عين2 شهر اهواز در 26 تيرماه بازداشت شده است.
١١-حمود شموسى 18 ساله از منطقه عين2 شهر اهواز در 26 تيرماه بازداشت شده است.
١٢-ماجد حميدي 30 ساله از شهر ملة ثاني
١٣-بسام زرگانى فرزند حميدان 30 ساله از منطقه زرگان در 30 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
١٤-عباس زرگانى فرزند شمع 27 ساله از منطقه زرگان در 30 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
١٥-ناصر زرگانى فرزند شعلان 27 ساله از منطقه زرگان در 30 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
١٦-محمد عسکری فرزند علی 29 ساله از منطقه زرگان در 30 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
١٧- على كعب الحائى 50 ساله از اهالى كوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز در 29 تيرماه بازداشت شده
١٨-فلاح چلداوي 20 ساله فرزند حسن،متاهل، سابقه حبي و بازداشت داشته در ٣٠ تيرماه بازداشت شده است. كوى علوى (حي الثوره)
١٩-میلاد سواری شب 30 تيرماه بازداشت شده است كوى علوى (حي الثوره)
٢٠- میثم سوارى در شب 30 تيرماه بازداشت شده است، كوى علوى (حي الثوره)
٢١_احمد سوارى فرزند عبدعلى شميل شب 29 تيرماه بازداشت شده است، كوى علوى (حي الثوره)
٢٢-رعد حيدرى فرزند رحيم 30 تيرماه بازداشت شده است، كوى علوى (حي الثوره)
٢٣-فهد حيدرى فرزند رحيم 30 تيرماه بازداشت شده است، كوى علوى (حي الثوره)
٢٤- محمد كروشات از اهالى كوى علوى(حى الثوره) مجروح
—————
شهر بستان:
٢٥-مالک چلداوی 28 ساله در 28 تيرماه بازداشت شده است
٢٦-جاسم چلداوی 35 ساله در 28 تيرماه بازداشت شده است
٢٧-میلاد عبیداوی 14 ساله در 28 تيرماه بازداشت شده است
٢٨-فرج عبیدای 40 ساله در 28 تيرماه بازداشت شده است
———
شهر حميديه::

٢٩-راضى دحيماوي فرزند عبدالزهرا همراه فرزندش در 30 تيرماه بازداشت شده است.
٣٠-محمود ساعدى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٣١-عباس ساعدى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٣٢-صادق عبيات در 31 تيرماه بازداشت شده است
٣٣-قاسم ساعدى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٣٤-طيبان ساعدى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٣٥-رسول سواعدى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٣٦-صادق ساعدى در 31 تيرماه بازداشت شده است
—————-

*شهر خلفيه (رامشير)

٣٧-فلك عمورى بازداشت در 31 تيرماه 1400
٣٨-خالد عمورى بازداشت در 31 تيرماه 1400
٣٩-مسلم عچرش بازداشت در 31 تيرماه 1400
٤٠-على عمورى بازداشت در 31 تيرماه 1400
٤١-محمدعموری بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٢- خالدعموری بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٣-جواد جابری بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٤-حامد خالدی بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٥-صلاح خالدی بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٦-فرزاد عتابی بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٧-محمد البوشوکه بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٨-حیدر البوشوکه بازداشت در 30 تيرماه 1400
٤٩-مجید موسوی بازداشت در 30 تيرماه 1400
٥٠-سجاد موسوی بازداشت در 30 تيرماه 1400
٥١-احمد اصلی بازداشت در 30 تيرماه 1400
٥٢-مهدی حمید در 28 تيرماه بازداشت شده است.
٥٣-امید طوسی در 29 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
٥٤-جاسم طوسی در 29 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
٥٥-مهدی زغیبی در 29 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
٥٦-حسن عموری در 29 تيرماه 1400 بازداشت شده است.
———-

شهر شاوور:

٥٧-علي خسرجي در 30 تيرماه بازداشت شده است.
٥٨-حسن محسن زيدان در 30 تيرماه بازداشت شده است.
٥٩-علي محسن زيدان در 30 تيرماه بازداشت شده است.
٦٠-جميل عبيداوي در 30 تيرماه بازداشت شده است.
٦١-صالح عبيداوي در 30 تيرماه بازداشت شده است.
٦٢-علي كعبى فرزند حيدر در 30 تيرماه بازداشت شد
٦٣-علی عگبى از روستاى بيت خلف
از منطقه سده شهر شاوور:
٦٤-خالد مزرعه فرزند نوير در 26 تيرماه بازداشت شده است.
٦٥-على مزرعه فرزند شعيع در 26 تيرماه بازداشت شده است
٦٦-قاسم مزرعه فرزند عامر در 26 تيرماه بازداشت شده است.
٦٧-فيصل مزرعه در 26 تيرماه بازداشت شده است.
٦٨-مهدي خسرجي فرزند مجيد در 31 تيرماه بازداشت شده است
٦٩-عبدالله عبيداوي فرزند مرداو در 31 تيرماه بازداشت شده است
٧٠-سيد حسون عراقى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٧١-محمد كعبى فرزند فاخر در 31 تيرماه بازداشت شده است
٧٢-حسين شوملى در 31 تيرماه بازداشت شده است
٧٣-علي كعبى فرزند خيدر در 31 تيرماه بازداشت شده است
٧٤-ايوب عبود النمنوم كودك 12 ساله در 31 تيرماه بازداشت شده است.
———
شهر خفاجيه(سوسنگرد)

٧٥- منصور جلالى فرزند محمد 17 ساله در 29 تيرماه بازداشت شده است
٧٦- مجتبى صالحى فرزند محمد 18 ساله در 29 تيرماه بازداشت شده است
٧٧-رضا عفراوى فرزند عباس 24 ساله در 29 تيرماه بازداشت شده است
٧٨- حمزه عفراوى فرزند مجيد 26 ساله در 29 تيرماه بازداشت شده است
٧٩-عبدالامير جلالى 45 ساله (ابو يحيى) در 29 تيرماه بازداشت شده است
٨٠-عادل نادرى 40 ساله در 29 تيرماه بازداشت شده است
٨١-اسماعيل جلالى فرزند حسن 40 ساله تاريخ بازداشت 30 تيرماه 1400
٨٢-عماد عبيات فرزند رحيم متولد 1372
٨٣-اياد عبيات فرزند رحيم متولد 1369
٨٤-محمد حريزاوى فرزند بدر 24 ساله
٨٥-حسين منشداوي فرزند عبدالرضا 22 ساله
٨٦-نادر عبيات

‏#شهر الحائى

٨٧-عباس ااحائى فرزند مالك 19 ساله در 31 تيرماه بازداشت شد.

٨٨- امیر الحائى فرزند خلف 28 ساله، متاهل و داراى فرزند در 31 تيرماه بازداشت شد.

٨٩-مبارک الحائى فرزند وحيد 45 ساله،متاهل و داراى سه فرزند در 31 تيرماه بازداشت شد.
٩٠-عباس خوین وحید 30 ساله در 31 تيرماه بازداشت شد.

٩١-عبدالرزاق وحید 36 ساله متاهل در 31 تيرماه بازداشت شد.

‏*شهر محمره(خرمشهر)

٩٢-منصور سليمانى فرزند يابر از اهالى منطقه الجديده در 27 تيرماه بازداشت شده است.
٩٣-دارم سليمانى فرزند حاصود از اهالى منطقه الجديده در 27 تيرماه بازداشت شده است.
٩٤-عبدالرضا سليمانى فرزند يابر ز اهالى منطقه الجديده در 27 تيرماه بازداشت شده است.
٩٥-يارالله سليماني از اهالى منطقه الجديده در 27 تيرماه بازداشت شده است.
٩٦-على سليمانى فرزند يارالله از اهالى منطقه الجديده در 27 تيرماه بازداشت شده است.
٩٧-باسم سليمانى فرزند ناصر در 27 تيرماه بازداشت شده است.
٩٨-على سليمانى تميمى در 27 تيرماه بازداشت شده است.

٩٩-على عبدالحسين گطافه از اهالى منطقه الجديده در 27 تيرماه بازداشت شده است.

با تشكر از آقاى كريم دحيمى كه اين ليست را تهيه كرده است. او همچون گذشته اين كار را يك تنه انجام داده است.
نيز طبق اعلام عفو بين الملل، هشت نفر در استان اهواز كشته شده اند كه هفت تن از آنان عرب هستند. اين جاست كه خون عرب و بختيارى در مى آميزد تا درخت اتحاد عليه مستبدان مركز محور تهران را آبيارى كند.