1 دقیقه خواندن
06 Apr
06Apr

اولین شهید راه سلامت در کردستان:


 بامداد امروز محمد یاراحمدی رزمنده نجات در بیمارستان خمینی سقز جانباخت.


روانش شاد و یادش گرامی باد