1 دقیقه خواندن
10 Apr
10Apr

🛑 انتقال ٤ زندانی با تست مثبت کرونا بە داخل زندان ارومیە🛑 


✅ هەنگاو: روز گذشتە ٨ زندانی بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدەاند کە تست کرونای چهار نفر از آنها مثبت بودە است.✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٢١ فروردین ٩٩ (٩ اوریل ٢٠٢٠)، ٨ زندانی بند پاک یا قرنطینە زندانی مرکزی ارومیە بە بند ١ و ٢ این زندان منتقل شدەاند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، هر زندانی تازەای کە وارد زندان می شود باید دو هفتە در بند پاک نگهداری شود، اما این ٨ زندانی تنها ٨ روز آنجا بودە و همراه با ٥٠ زندانی دیگر کە از زندان مهاباد تبعید شدەاند در بند پاک بودەاند.


✅ این منبع در ادامە اعلام کرد کە افسر نگهبانی اعلام کردە تست کرونای چهار نفر از این زندانیان مثبت بودە و انتقال آنها بە بند ١ و ٢ زندان ارومیە موجب نگرانی زندانیان شدە است.

این بند نزدیک بند زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد و این کار منجر بە اعتراض آنها شدە است.

 

🛑 عدم اعطای مرخصی بە زندانیان سیاسی و دستور قتل زندانیان از سوی قوە قضاییە


🛑 ابراز نگرانی سازمان هەنگاو از بروز یک فاجعە انسانی در زندان ارومیە


🛑 احراز هویت ١١ نفر از ٥٠ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا در بند ١٥ زندان ارومیە