1 دقیقه خواندن
08 Sep
08Sep

 انتقال جعفر عظیم زاده و بهنام موسیوند به انفرادی به بهانه مثبت شدن تست کرونا


جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی دیروز دوشنبه ۱۷ شهریور به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این زندانی پیش از این در اعتراض به نگهداری خود در سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند.


🔹  بهنام موسیوند 

بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی دیروز دوشنبه ۱۷ شهریور به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌ انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این زندانی پیش از این در اعتراض به نگهداری خود در سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود.