1 دقیقه خواندن
03 Mar
03Mar


 هەنگاو: هم زمان با اعزام هفتمین زندانی مبتلا بە ویروس کرونا در زندان ارومیە بە مراکز درمانی خارج از زندان، زندانیان دست بە اعتراض زدند


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز سەشنبە ١٣ اسفند ٩٨ (٣ مارس ٢٠٢٠)، یکی دیگر از زندانیان بند ٣_٤ زندان مرکزی ارومیە با هویت ”سلمان سلیمان نژاد“ کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، توسط کادر درمانی زندان بە بیرون از زندان منتقل شدە است


 یکی از زندانیان طی تماسی با هەنگاو اعلام کرد کە مهر علی فرهنگ، مدیر داخلە زندان در جمع زندانیان ابتلای این زندانی را بە ویروس کرونا تایید کردە است


 پس از انتقال این زندانی بە مراکز درمانی خارج از زندان، زندانیان زندان ارومیە دست بە اعتراض زدە و نسبت بە نبود امکانات بهداشتی اعتراض کردەاند کە پس از اندنکی مسئولین زندان پس از تاخیری یک هفتەای اقدام بە ضد عفونی کردن بندها کردە و بە هر کدام از زندانیان یک ماسک تحویل دادەاند


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ٧ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا از زندان مرکزی ارومیە بە بیامرستان طالقانی منتقل شدەاند کە یکی از آنها با هویت ”فریق محمدی“ جانش را از دست دادە است


مسئولین زندان ارومیە پس از انتقال هفتمین مورد مبتلا بە ویروس کرونا بە بیمارستان، از طریق بلندگوهای زندان اعلام وضعیت قرمز  کردەاند