1 دقیقه خواندن
22 Sep
22Sep

🔹اعدام يک نوجوان در اهواز


روز شنبه ۳۰  شهریورماه، مؤيد سوارى فرزند عطيه در اهواز به اتهام قتل اعدام شد. 


مؤيد سوارى در هنگام ارتكاب جرم ۱۷ سال داشت او 4 سال پیش مرتکب قتل شده بود.