1 دقیقه خواندن
09 Sep
09Sep

 اعدام یک شهروند در زندان بروجرد 


حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لرستان بە اجرا در آمد.


  سحرگاه روز سەشنبە ١٨ شهریور ٩٩ (٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد واقع در استان لرستان با هویت ” شهباز حدادی“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.

 

 سازمان حقوق بشر ایران در اینبارە گزارش دادە است کە شهباز حدادی بە اتهام ”قتل عمد“ بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

 

 شهباز حدادی روز یکشنبە ١٦ شهریور ماه بە همراه یک زندانی دیگر با هویت ”صفر مهرانی“ جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان منتقل شدە بود. صفر مهرانی با اخذ مهلتی دوماهە حکمش اجرا نشدە و باید تا دو ماه دیگر مبلغ یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان بە خانوادە مقتول پرداخت کنند و در غیر اینصورت حکم وی اجرا خواهد شد.

 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون دست‌کم حکم اعدام پنج شهروند اهل بروجرد در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.