1 دقیقه خواندن
11 Sep
11Sep

اعدام یک زندانی اهل لرستان در اصفهان 


 حکم اعدام یک شهروند اهل استان لرستان در زندان مرکزی اصفهان بە اجرا در آمدە است.

 

 بامداد روز دوشنبە ١٧ شهریور ٩٩ (٧ سپتامبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل شهرستان دورود از توابع استان لرستان با هویت ”فتحعلی بهوند“ در زندان مرکزی اصفهان بە اجرا در آمدە است.

 

 سازمان حقوق بشر ایران با انتشار این گزارش اعلام کردە است کە فتحعلی بهوند از سال ١٣٩٣ بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود. 


 در این گزارش آمدە است کە، خانوادە مقتول سە ماه بە این زندانی مهلت دادەاند تا مبلغ دیە را پرداخت کنند، اما خانوادە بهوند قادر بە تامین مبلغ دیە نبودە و روز دوشنبە حکمش بە اجرا در آمدە است.

 

✅ تا زمان تنظیم این خبر رسانەهای حکومتی و مقامات قضایی خبر اعدام این زندانی را در زندان اصفهان اعلان نکردەاند.