1 دقیقه خواندن
19 Aug
19Aug

 اعتصاب غذای تمامی زندانیان بند زنان زندان ارومیە 


✅ زندانیان محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە برای دومین بار طی شش ماه گذشتە بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات بهداشتی در زندان و سهل انگاری مسئولین جهت پیشگیری از بیماری کرونا، دست بە اعتصاب زدند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٨ مرداد ٩٩ (١٨ آگوست ٢٠٢٠)، دەها زندانی محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات بهداشتی در زندان و سهل انگاری مسئولین جهت پیشگیری از بیماری کرونا، دست بە اعتصاب زدند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، این اعتصاب یک روزە بودە و زنان زندانی اعلام کردەاند کە اگر خدمات بهداشتی در زندان بهتر نشود، بە زودی دوبارە دست بە اعتصاب خواهند زد.


✅ هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە طی روزهای گذشتە دست‌کم ٥ زندانی در بند زنان بە ویروس کرونا مبتلا شدە و بە دلیل عدم پرداخت مخارج بیمارستان، بدون آنکە بستری شوند، بە زندان بازگرداندە شدەاند.


✅ روز شنبە ٩ فروردین ٩٩ (٢٨ مارس ٢٠٢٠) نیز، حدودا ٢٠٠ زندانی محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیە بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات و خدمات بهداشتی در بند زنان و همچنین مخالفت مسئولین با آزادی موقت آنها پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان، دست بە اعتصاب غذا زدە بودند.


✅ اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان با هویت ”فاطمە علی زادە“ ٥٣ سالە و اهل کرمانشاه بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است.