1 دقیقه خواندن
19 Sep
19Sep

 اشنویە/ کشتە و زخمی شدن سە چوپان توسط سپاه پاسداران


 نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مرزهای شهرستان اشنویە سە چوپان را در حین چرای احشام بە گلولە بستە و یکی از آنها را بە قتل رساندند.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٨ شهریور ٩٩ (١٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای اشنویە سە چوپان اهل روستای ”لولکان“ از توابع "دشت بیل" اشنویە را بە رگبار بستە و یک چوپان را با هویت ”حسن خندپور“ بە قتل رساندەاند.


در نتیجە تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران دو چوپان دیگر نیز زخمی شدەاند کە تاکنون هویت آنها احراز نشدە است.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، جسد چوپانی کە توسط سپاه بە قتل رسیدە تاکنون در اختیار آنها می‌باشد و بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.