1 دقیقه خواندن
27 Jul
27Jul

ارومیە؛ انتقال دو زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدامهەنگاو: دو زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە از بابت قتل عمد بە اعدام محکوم شدەاند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی منتقل شدند.برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یکشنبە ٥ مرداد ٩٩ (٢٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، دست کم دو زندانی در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند. تاکنون هویت یکی از این زندانیان بە نام ”علی عبدی“ از بند ١_٢ برای هەنگاو احراز شدە است و هویت دیگر زندانی کە از بند جوانان بودە احراز نشدە است. این دو زندان بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە و خانوادەهایشان جهت آخرین ملاقات فراخواندە شدەاند و اجرای حکم اعدام آنها طی روزهای آتی قریب الوقوع می باشد.