1 دقیقه خواندن
21 Aug
21Aug

 ادامە بازداشت احمد صبری پس از دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە


✅ هەنگاو: با گذشت دو ماه از بازداشت یک جوان اهل پیرانشهر وی همچنان در بازداشت بە سر می برد و از حق ملاقات حضوری با خانوادە و حق دسترسی بە وکیل محروم می باشد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت دو ماه از بازداشت “سید احمد صبری” شهروند اهل پیرانشهر وی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە محبوس بودە و تنها دو بار از طریق تلفن با خانوادەاش ارتباط داشتە است.


✅ این شهروند اهل پیرانشهر تاکنون از حق ملاقات حضوری با خانوادە و همچنین حق دسترسی بە وکیل محروم بودە و همین نیز موجب نگرانی خانوادەاش شدە است.


✅ احمد صبری روز یکشنبە ١ تیر ٩٩ (٢١ ژوئن ٢٠٢٠) توسط نیروهای اطلاعات سپاه پیرانشهر در منزل شخصی خود واقع در روستای “پسوی” بازداشت شدە بود.