1 دقیقه خواندن
20 Jul
20Jul

اجرای حکم اعدام دو شهروند در زندان ارومیە


 هەنگاو: حکم اعدام دو زندانی کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند، در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٣٠ تیر ٩٩ (٢٠ ژوئیە ٢٠٢٠)، حکم اعدام دست کم دو زندانی بە نام های “امین سفر کش” و “اسد کشاورز” ٤٢ سالە در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.


 امین سفر کش از بند جوانان و اسد کشاورز از بند ١_٢ روز گذشتە همراه با یک زندانی دیگر با هویت بیت اللە مطلبی جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند.


 بر طبق گزارش رسیدە،  بیت اللە مطلبی با اخذ مهلت یک ماهە جهت پرداخت مبلغ دیە، بە بند بازگرداندە شد و حکم اعدام وی موقتا لغو گردید.


 این دو شهروند بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بودند. اسد کشاورز از ٢٠ سال پیش در زندان ارومیە محبوس بودە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال جاری میلادی، دست کم حکم اعدام ٣٠ شهروند کرد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە کە معاد ٢٤٪ کل اعدامی های ایران می باشد.