1 دقیقه خواندن
28 Jul
28Jul

سنندج ؛اجرای حکم اعدام دو زندانی بە ٤٥ روز دیگر موکول شد  دو زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج کە کە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول های انفرادی منتقل شدە بودند، با اخذ مهلت ٤٥ روزە بە زندان بازگرداندە شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٦ مرداد ٩٩ (٢٧ ژوئیە ٢٠٢٠)، دو زندانی بە نامهای “سعید محمدی فرد” ٣٤ سالە اهل کرمانشاه و “مرتضی پیرخضری” ٤٢ سالە اهل سنندج کە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند، دوبارە بە زندان بازگرداندە شدەاند.


 این دو زندانی بامداد روز شنبە ٤ مرداد ٩٩ (٢٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی زندان سنندج منتقل شدە و قرار بود کە امروز حکم آنها اجرا شود، اما با اخذ مهلت ٤٥ روزە دوبارە بە بندهای خود بازگرداندە شدەاند. بە گفتە یک منبع مطلع، خانوادە سعید محمدی فرد باید تا ٤٥ روز دیگر مبلغ ٤ میلیارد تومان و خانوادە مرتضی پیرخضری نیز مبلغ ٢ میلیارد تومان بە حساب خانوادەهای مقتول واریز کنند و در غیر اینصورت حکم اعدام آنها اجرا خواهد شد. سعید محمدی فرد از ٦ سال پیش در زندان بودە و ماه رمضان نیز حکم اعدام وی یک بار دیگر بە تعویق افتادە بود و مرتضی پیرخضری نیز از دو سال پیش در زندان می باشد.