1 دقیقه خواندن
19 Oct
19Oct

ابتلای رئیس زندان ارومیە بە ویروس کرونا. رئیس زندان مرکزی ارومیە بە ویروس کرونا مبتلا شدە و وضعیت جسمانی وی وخیم می‌باشد. بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امیر سهرابی، رئیس زندان مرکزی ارومیە بە ویروس کرونا مبتلا شدە و وضعیت جسمانی وی وخیم می‌باشد. ابتلای امیر سهرابی بە ویروس کرونا در حالی است کە وی چندی پیش میان جمعی از زندانیان در حالی کە ماسک نزدە بود اعلام کردە بود: ”من بە ویروس کرونا اعتقادی ندارم و بی خودی این موضوع را بزرگ کردەاند“. امیر سهرابی پیشتر در چند مورد و پس از انتشار اخباری مبنی بر ابتلای زندانیان زندان مرکزی ارومیە بە کرونا توسط سازمان حقوق بشری هەنگاو، در سایت‌های حکومت اخبار منتشر شدە را کذب خواندە بود. چندی پیش نیز  پیمان خانزادە معاون زندان و تورج مختاری قاضی ناظر زندان ارومیە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بودند. منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە طی ماه‌های گذشتە ملاقات زندانیان اکیداً ممنوع بودە و تنها پرسنل و کارمندان زندان رفت و آمد دارند و بدون شک مسبب اصلی شیوع کرونا میان زندانیان خود آنها می باشند.