1 دقیقه خواندن
21 Mar
21Mar


🛑 آزادی مشروط ١٥ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان ارومیە🛑 


✅ هەنگاو: با آزادی ٦ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی کە طی ١٠ روز گذشتە بە صورت مشروط از این زندان آزاد شدەاند بە ١٥ زندانی رسید.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١ فروردین ٩٩ (٢٠ مارس ٢٠٢٠)، شش زندانی عقیدتی و سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە نامهای سیامک اشرفی، رحمی تورگوت، محمد قنبردوست، وفا اسدی، سردار عثمان بکر و سیروان محمودی اقدم بە صورت مشروط آزاد شدند.


✅ این ١٧ زندانی از ٢٠ اسفند بە بعد و پس از بخشنامە قوە قضایە کە در آن بە آزادی زندانیان متهم بە اقدام علیە امنیت ملی کە میزان محکومیت آنها کمتر از ٥ سال کمبتر است می توانند بە مرخصی اعزام شوند، از زندان آزاد شوند.


✅ با این حال شمار زیادی از زندانیان سیاسی کرد کە مشمول این بخشنامە می شوند همچنان در زندان بە سر می برند و مسئولین زندان با آزادی آنها مخالفت می کنند.


✅ اسامی این ١٥ زندانی سیاسی و عقیدتی کە بە مرخصی اعزام شدەاند بە شرح زیر می باشد؛


🛑 زندانیان سیاسی

١_ عارف محمد، اهل ارومیە، در تاریخ ٩ تیر ٩٨ بازداشت و بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود.

٢_ سیامک اشرفی، اهل ارومیە و بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در تاریخ ٢٠ خرداد ٩٥ بازداشت و بە ٥ سال حبس محکوم گردید.

٣_ رحمی تورگوت، اهل شهر گور کردستان ترکیە، در تاریخ ١٠ اردیبهشت ١٣٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.


🛑 زندانیان عقیدتی

١_ سردار عثمان بکر، اهل اربیل (هولیر)، در تاریخ ٦ شهریور ١٣٩٥ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٦ سال حبس محکوم شد.

٢_ سیروان محمودی اقدم، اهل اشنویە در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٩٥ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە اتهام عضویت در داعش بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

٣_ صالح خوشکلام اهل سردشت در تاریخ ٢١ خرداد ٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

٤_ یوسف قرنی پور، اهل بوکان در تاریخ ٥ مرداد ٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

٥_ هدایت علی زادە کانرش، اهل سلماس در تاریخ ٣ اردیبهشت ٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ٤ سال حبس محکوم گردید.

٦_ وفا اسدی، اهل ارومیە در تاریخ ١ دی ماه ٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

٧_ محمد قنبردوست، اهل پیرانشهر در تاریخ ٢٩ مرداد ٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٤ سال حبس محکوم گردید.

٨_ هاشم درویشی، اهل ارومیە در تاریخ ٣١ شهرویر ٩٥ بازداشت و  بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

٩_ اکبر عمری، اهل سلماس در تاریخ ٣ اردیبهشت ٩٦ بازداشت و  بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

١٠_  آوات جوانبخت، اهل مهاباد در تاریخ ٢٧ فروردین ٩٧ بازداشت  و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

١١_  ابراهیم مرادی، اهل پیرانشهر در تاریخ ٢٠ آذر٩٦ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٣ سال حبس محکوم گردید.

١٢_   فاروق لواشلویی، در تاریخ ٥ اردیبهشت ٩٧ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٣ سال حبس محکوم گردید.