1 دقیقه خواندن
30 Mar
30Mar

نام ها: زانیار ولقمان مرادی

 محل تولد: مریوان 

تاریخ بازداشت: مردادماه 1388 

محل نگهداری: زندان رجایی شهر کرج 

اتهام: به اتهام قتل پسرامام جمعه مریوان

 تاریخ اعدام:  17 شهریور1397